rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 127 výsledkov
Geologická firma so zameraním na hydrogeológiu, geofyziku a životné prostredie - hydrogeologický a hydrogeochemický prieskum, hĺbenie studní, čerpacie skúšky, monitorovanie kvality podzemnej vody.
  • Kostiviarska cesta 4, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Sanácia kontaminovaných území, dekontaminácia lokalít, odstraňovanie nebezpečného odpadu, riešenie emisií, laboratórne služby, vrtné práce, demolácie a terénne úpravy, meranie emisií a imisií.
  • Volutová 2523, 15800 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma poskytuje kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie.
  • V. Tvrdého 23, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
SAŽP je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny.
  • Tajovského 28, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Konzultačno-poradenská spoločnosť so špecializáciou na poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany životného prostredia v energetike, priemysle, poľnohospodárstve, vodnom hospodárstve, doprave.
  • Pod lipami 15, 94001 Nové Zámky
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Občianske združenie spája a aktivizuje ľudí s cieľom podporovať a realizovať alternatívne modely riešenia environmentálnych problémov prednostne na miestnej a regionálnej úrovni.
  • Zvonárska 12, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Odborné služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie - EIA a environmentálny audit. Riešenie projektov s ohľadom na ekológiu dendrológiu GIS a ochranu prírody.
  • Staré Grunty 9A, 84104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Dubnická firma zaoberajúca sa recykláciou plastov a ich prípravou na ďalšie využitie.
  • Bratislavská 4051/40, 01841 Dubnica nad Váhom
1 hodnotenie
1 hodnotenie
EIA monitoring skládok odpadov, prieskum znečistenia podzemných vôd a pôdy, posudková a expertízna činnosť IPKZ.
  • Hviezdoslavova 859, 97247 Oslany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť sa zaoberá spracovaním, triedením a využitím biomasy, využitím obnoviteľných zdrojov pre výrobu elektriny a tepla. Drvenie odpadov veľkoobjemovými drvičmi.
  • Grafická 950/22, 15000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie